SEO Nedir, Nasıl Yapılır ?

ismet

Kayitli Üye
Katılım
21 Ara 2018
Mesajlar
68
Tepkime puanı
2
Puanları
8
SEO İngilizce olarak “Search Engine Optimization” yani “Arama Motoru Optimizasyonu” kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Arama Motorlarında sitelerin veya sayfaların üst sıralara çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmaları kapsar.

SEO’nun temel amacı, açılımı itibariyle “Arama Motoru Optimizasyonu” yani Arama Motorlarında üst sıralarda listelenmektir. Bu amaç da, sitelerde yer alan bilgi, hizmet veya satışların daha fazla ilgili kitleye ulaştırılmasını sağlamaktır.


SEO, sitelerin doğal yollarla ulaşamayacakları web popülerliğine, doğal görünen yöntemler kullanarak ulaşma sanatıdır. Bu web popülerliği, beraberinde Google sıralama artışını da getirmektedir.

SEO İnternet reklamcılığının en prestijli ve getirisi yüksek pazarlama stratejisidir.

SEO Nasıl Yapılır ? – Popülarite
SEO bir nevi doğal bir popülarite sağlama sanatıdır. Bu popülariteyi en doğal yollarla sağlayan uzmanlar ise en iyi SEO Uzmanları sayılırlar.

Popülarite kelimesini web dünyası için meşhur olmak kelimesiyle ifade edebiliriz. Google da üst sıralarda listelenmek en iyi reklam türüdür. Ancak üst sıralarda listelenmek aslında reklam yapmakla mümkün olmaktadır. Kısaca sitenizi popüler hale getirmek için yaptığınız tüm tanıtım ve reklamların sonucu olarak siteniz üst sıralara yükselmektedir.

Google, bir sitenin popüler olmaya başladığını, ziyaretçi sayısının düzenli artışından ve site hakkında yapılan link ve bilgilendirme paylaşımlarından anlamaktadır. Bu paylaşımların kanalları ve sayısı arttıkça popülarite daha doğal ve sağlam bir yapıya kavuşmaktadır.

Bir sitenin popülaritesi, açıldığı andan itibaren dikkate alınarak gelişimi değerlendirilir ve arama motoru sonuçlarına doğrudan yansıtılır.


SEO Nasıl Yapılır ? – Doğallık
Doğallık, SEO çalışmalarındaki anahtar kelimedir. Google’ın yükseltme mantığı doğal bir popülarite esasına dayanmaktadır. Bu doğal popülarite anlayışı içerisinde yapay durumlar fark edilir ve dikkate alınmazlar. Bu yapay çalışmaların sayıca fazla olması dikkate alınmamasının yanı sıra olumsuz olarak dikkate alınır ve sıralamaya bu olumsuz etki yansıtılır.

Doğal popülarite anlayışı içerisinde, yapılan paylaşım ve tüm SEO Çalışmaları, site sahibinin bilgisi dışında yapılan çalışmalar olarak görülmelidir. Bu sayede kullanıcıların siteyi faydalı bularak çeşitli paylaşımlarda bulunduğu izlenimi doğmaktadır.

Sitedeki bir makalenin forumlar, bloglar ve sosyal medya gibi SEO’ya katkı sağlayan ortamlarda paylaşılması, kullanıcı eliyle yapılıyormuş izlenimi taşımalı ve sitelerin kullanıcıya gerçekten hizmet eden faydalı siteler olduğu olgusu oluşturulmalıdır.

Doğallık algısının temelini oluşturan en önemli özellik çeşitliliktir. Tek elden yürütülen çalışmaların doğal görünmemesinin sebebi budur. Bu sebeple yapılan çalışmaların yapısı, zamanı, uygulama biçimi ve sayısı gibi kriterlerin çeşitlilik arz etmesi sitenin doğal ve kalıcı yükselmesini sağlamaktadır.

Bir önceki yazımız olan Hedef kelime belirleme başlıklı makalemizde (google anahtar kelime) belirleyici, google anahtar kelime bulmak aracı ve google yapılan aramalar hakkında bilgiler verilmektedir.
 
SEO, or Search Engine Optimization, is the process of optimizing your website and its content to improve its visibility and ranking in search engine results pages (SERPs). The goal of SEO is to attract organic (non-paid) traffic to your website by making it more relevant and authoritative in the eyes of search engines like Google, Bing, and Yahoo.

Here's how SEO is typically done:
 1. Keyword Research: Identify relevant keywords and phrases that your target audience is likely to use when searching for information related to your website or business. Use keyword research tools like Google Keyword Planner, SEMrush, or Ahrefs to discover popular and relevant keywords.
 2. On-Page Optimization: Optimize your website's content and HTML source code for search engines. This includes:
  • Incorporating target keywords naturally into your titles, headings, meta descriptions, and body content.
  • Creating high-quality, valuable, and relevant content that satisfies the search intent of users.
  • Optimizing images with descriptive filenames and alt tags.
  • Improving website loading speed by optimizing images, minifying CSS and JavaScript files, and leveraging browser caching.
 3. Technical SEO: Ensure that your website is accessible and indexable by search engines. This involves:
  • Optimizing website structure and navigation for both users and search engines.
  • Creating an XML sitemap to help search engines discover and crawl your website's pages.
  • Implementing schema markup to enhance the visibility of your website's content in search engine results.
 4. Off-Page Optimization: Build authority and credibility for your website through external signals such as:
  • Acquiring backlinks from reputable and relevant websites in your industry.
  • Engaging in social media marketing to increase brand awareness and drive traffic to your website.
  • Building relationships with influencers and thought leaders in your niche.
 5. Local SEO (if applicable): If your business serves a local audience, optimize your website for local search results by:
  • Claiming and optimizing your Google My Business listing.
  • Ensuring consistency of NAP (Name, Address, Phone Number) information across online directories and platforms.
  • Encouraging customer reviews and responding to them promptly.
 6. Monitoring and Analytics: Continuously monitor your website's performance in search engine rankings and traffic metrics using tools like Google Analytics and Google Search Console. Analyze data to identify areas for improvement and adjust your SEO strategy accordingly.
SEO is an ongoing process that requires regular monitoring, analysis, and adaptation to changes in search engine algorithms and user behavior. By implementing effective SEO techniques, you can improve your website's visibility, attract more organic traffic, and ultimately grow your online presence and business.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Seo uyumlu yazı yazmak ciddi bir meziyettir. Birçok kişi anahtar kelimeleri yazı içerisine yerleştirdi diye başarı bekliyor. Evet ilk olarak etki görüyor ancak en geç 1 yıl içinde çakılıyor. Sonrasında da tekrar baştan... Ayrıca bir diğer nokta da yeni başlayanlar için çok dağınık alanlara yayılmak. Örneğin https://gelirsagla.com/ web sitesi sadece para kazanma, gelir elde etme, kazanç bulma yollarını işliyor. Google'daki alan hakimiyetini de arttırmış oluyor. Ancak her konuda yazmaya çalışan bazı siteler bir süre sonra gücünü düşürüp çakılıyor. Örnekleri çokça mevcut...
 
SEO veya arama motoru optimizasyonu, arama motorlarında daha iyi sıralama elde etmek için web sitenizde ve çevrimiçi içeriğinizde ayarlamalar yapmanızla ilgilidir.
 
SEO stands for Search Engine Optimization. It's the practice of optimizing your website to increase its visibility and ranking on search engine results pages (SERPs) for relevant keywords and phrases. The goal of SEO is to attract organic (non-paid) traffic to your website by improving its relevance, authority, and user experience.

Here's an overview of how SEO is done:

 1. Keyword Research: Identify the keywords and phrases that your target audience is searching for when looking for products, services, or information related to your business. Use keyword research tools to find relevant keywords with a decent search volume and manageable competition.
 2. On-Page Optimization: Optimize your website's on-page elements to make them more search engine-friendly. This includes:
  • Incorporating target keywords naturally into your page titles, meta descriptions, headings, and content.
  • Creating high-quality, relevant, and engaging content that satisfies user intent.
  • Optimizing images with descriptive filenames and alt text.
  • Improving website loading speed and mobile-friendliness.
  • Structuring your content with proper headings (H1, H2, etc.) and formatting for readability.
 3. Off-Page Optimization: Build authority and credibility for your website through off-page optimization techniques, such as:
  • Building high-quality backlinks from authoritative and relevant websites.
  • Engaging in social media marketing to increase brand awareness and attract traffic.
  • Participating in online communities and forums related to your industry to establish your expertise and promote your content.
 4. Technical SEO: Ensure that your website is technically optimized for search engines by:
  • Optimizing website structure and navigation for crawlability and indexability.
  • Fixing broken links, resolving duplicate content issues, and improving URL structure.
  • Implementing schema markup to enhance rich snippets and improve visibility in SERPs.
 5. Monitoring and Analysis: Regularly monitor your website's performance using tools like Google Analytics and Google Search Console. Track key metrics such as organic traffic, keyword rankings, backlink profile, and user engagement. Analyze the data to identify areas for improvement and adjust your SEO strategy accordingly.
 6. Continuous Improvement: SEO is an ongoing process that requires continuous monitoring, analysis, and optimization. Keep abreast of industry trends, algorithm updates, and changes in search engine guidelines to adapt your strategy accordingly and maintain or improve your website's search visibility over time.
By implementing these SEO techniques effectively, you can improve your website's ranking on search engines, attract more organic traffic, and ultimately grow your online presence and business.

Townhouse for sale in Ajman
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Seo gerçekten zahmetli bir işlem her yerde araştırmalar yapıyorum. Hiç doğru düzgün bir kaynak vs yok maalesef. Google kendi kafasında göre index atıyor gibi maalesef.
 

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren webtiryakin.com 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz içeriği BURADAN bildirebilirsiniz. Kısa sürede dönüş yapmaya çalışacağız.
Geri
Üst